“Ábrahám élemedett korú öreg ember lett…” (I.M. 24:1–4.)

2022.11.18.

Bölcseink felfigyeltek a mondatban szereplő „lett” szóra! Mi az, hogy öreg „lett”?

Hiszen Ábrahám eleve 140 éves volt, mikor elküldte szolgáját a damaszkuszi Eliézert, hogy találjon feleséget fiának. Mai szemmel nézve is szép kor, hiszen I-ten eleve megszabta: „Ne maradjon szellemem az emberben örökké, mivel ő is csak hús, legyenek tehát napjai százhúsz év.” (I.M. 6/3.) Húsz évvel tehát túlélte az emberi kor határát!  (Beresit rábá 65/9)

Később az olvasható: „Ábrahám öreg lett nagyon.” (I.M. 24/1)

Ismét feltűnik a szövegben a misztikus „lett” szó. Mitől lehet, mi lehet az idő előtti öregedés oka?

Olvassuk: „Dávid megöregedett…” (I. Krón.23/1). Őt „félelem” öregítette meg idő előtt!

Dávid népszámlálást rendelt el, ami visszatetszést keltett I-ten szemében. I-ten pusztító angyalt küldött a büntetés végrehajtására. „Dávid… megijedt az Örökkévaló angyalának kardja miatt!” ( I.Krón. 21/30)  Ábrahám viszont nem ijedt meg az angyalok láttán: „ Íme három férfiú ( angyal) állt előtte, és midőn meglátta eléjük futott…és leborult a földre.” (I.M.18/2.)

A gyors öregedés második oka a rossz gyerekek lehetnek! Éli főpapon fiai okozta gondok miatt jelentek meg idős kor jelei: „Éli pedig nagyon öreg volt (lett); hallotta mindazt, amit tesznek fiai egész Izraellel, és hogy hálnak az asszonyokkal, akik odasereglettek a Találkozás Sátrának bejáratához.” (I.Sám. 2/22.) Ábrahámnak nem volt panaszra oka Jichák és Jismael miatt, hiszen ez olvasható: “És meghalt Ábrahám jó vénségben…és eltemették őt fiai, Izsák és Jismael…”( I.M. 25/8-9).

Salamon királynak a rossz házastársai okozták idő előtti öregségét:” És Salamon öregsége idejében, feleségei elhajlították szívét más istenek felé, és szíve nem volt tökéletes az Örökkévaló, az ő Istene iránt…” (I.Kir.11/4.) „….és eljött Ábrahám, hogy meggyászolta Sárát és megsiratta…” szeretett feleségét! (I.M. 23/2) Másik „felesége” Hágár, akit Sára követelésére, és I-ten parancsára: „ …mindenben, amit neked Sára monda, hallgass az ő szavára” vált meg, és akit Sára halála után Ketura néven feleségül vett.

„Józsuá megöregedett” (Józsua 13/1.) Neki a háborúzás okozta idős kinézetét.  Olvassuk róla, hogy harmincegy király ellen harcolt (uo.12/24.). Ábrahám 318 embere részt vett a „Királyok háborújában” (I.M.14.fej.) „és megverte Kedorláómert és a vele volt királyokat.” (uo.17) A háború után, Malkicedek, Sálém királya kenyeret és bort vitt elébe..,” (uo.18) tehát nem volt rossz hatással az Ősapára. „Mi lehetett hát oka annak, hogy öregember lett.”? (I.M. 24:1–4.)

„Ábrahám, kora ellenére fiatalnak tűnt, mert eddig a korszakig senkin sem látszottak az öregedés jelei. Így, ha nem ismerték őket személyesen, nem lehetett különbséget tenni apa és fia között, mert arcvonásaik teljesen egyformák voltak.

Így szólt hát Ábrahám az Örökkévalóhoz: „Nem jó a világ rendje, ahogy most van. Én átéltem életemet, elvégeztem munkámat: adj egy jelet, aggass rám jelvényt, hogy félreállhatok, hogy készülhetek a halálra, hogy most már fiamé a jövő és a munka. Szórj ezüstöt hajamra és tedd reszketővé kezemet és ingasd meg a lábaimat, hogy azok se legyenek fürgék többé, s aki meglát, ne tévesszen többé össze fiammal, Jichakkal, hanem szóljon így: ez az öreg, ez Ábrahám. Őhozzá hiába megyek, ő már nem tud munkálkodni. Majd megkeresem fiát, a fiatalt, az erőset, Ichákot! Mindenható I-ten! Adj öregséget és akkor értelme lesz az ember életének és ifjúságának! Ha idős korára megváltoztatnád az ember külsejét, tudni lehetne, hogy kinek jár a tisztelet.” És az I-ten meghallgatta!. “Jó dolgot kérsz” – válaszolta az Örökkévaló. “Te leszel az első, akin megjelennek az idő múlásának jelei.” (Bává Meciá 87 a)